نوآوری تعاونی ، جستجوی تعالی

QA & QC

بازرسی تجهیزات خریداری شده

Outsourcing equipment testing5

تست ضخامت رنگ موتور

Outsourcing equipment testing7

تست مقاومت ولتاژ موتور

Outsourcing equipment testing1

تست نویز

Outsourcing equipment testing2

تست تعادل

Outsourcing equipment testing8

تست ارتعاش موتور

Outsourcing equipment testing3

تست سر و صدای موتور

Outsourcing equipment testing6

تست دمای موتور

تشخیص اندازه مواد

Testing material size1 (1)
Testing material size1 (4)
Testing material size1 (6)
Testing material size1 (2)
Testing material size1 (7)
Testing material size1 (3)
Testing material size1 (9)

تشخیص هوابند

Air tightness test1 (1)

تشخیص هوابند

Air tightness test1 (2)

تشخیص تنگی هوای خط لوله

Air tightness test1 (3)

تشخیص هوای فشار قوی

تشخیص ضخامت فیلم

Paint film thickness detection1 (1)
Paint film thickness detection1 (3)
Paint film thickness detection1 (4)

تشخیص عیب و تشخیص سطح

Flaw detection1
Surface cleanliness testing1 (1)
Flaw detection4
Surface salt detection
Flaw detection3

سایر تشخیص ها

QA-QC

دیگر

Gear meshing

درگیری دنده

Measure workpiece temperature before painting

دمای قطعه کار قبل از نقاشی

Impact test1

آزمایش ضربه 1

Machine test

راه اندازی کلی واحد

Impact test2

آزمایش ضربه 2