نوآوری تعاونی ، جستجوی تعالی

گواهینامه ها و ثبت اختراعات

گواهینامه ها

ثبت اختراعات

استرالیا

Certificates6
Patents-Australia
Patents-Australia1

ایالات متحده

Certificates07--
Certificates14

آلمان و آفریقا و هند

کشورهای دیگر